Pages

Tuesday, February 21, 2006

Eng buyuk sifatlar
Eng buyuk gunoh qo'rqishdir
Eng buyuk farog'at mehnatdir
Eng buyuk ofat noumidlikdir
Eng buyuk mardlik sabrdir
Eng buyuk ustoz tajribadir
Eng buyuk sir o'limdir
Eng buyuk iftixor iymondir
Eng buyuk bisot yaxshi farzanddir
Eng buyuk hadya kechirishdir
Eng buyuk sarmoya nafsga e'timoddir
Eng buyuk xiyonat yurtni sotishdir
Eng buyuk himmat bechoralarni boqishdir
Eng buyuk shaxs el dastyoridir
Eng buyuk imorat ilm uyidir
Eng buyuk jafo o'zni tanimaslikdir
Eng buyuk baxtiyorlik ittiforqlikdir